Fond stabilných výnosov

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Konzervatívny investor

Konzervatívny investor sa vyznačuje svojou averziou voči riziku. Jeho hlavným cieľom je zachovanie svojho investovaného kapitálu do čo najväčšej možnej miery. Vzhľadom na svoju averziu voči riziku neočakáva vysoký výnos.

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

2,79%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 2,36%

Typ fondu:

Dlhopisový

Správcovská spoločnosť:

365.invest

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
-0,21%
30.05.2022
3 mesiace
0,34%
30.05.2022
6 mesiacov
2,01%
31.12.2021
1 rok
3,98%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
2,79%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Cieľom Fondu je dosiahnuť zhodnotenie jeho majetku v mene EUR prostredníctvom investícií do dlhových cenných papierov. Majetok investovaný do dlhových investícií môže dosahovať maximálnu priemernú modifikovanú duráciu v hodnote 1,5. Podiel dlhopisovej zložky portfólia nepoklesne pod 30%. Fond nemá úzke teritoriálne ani odvetvové zameranie. Dlhové cenné papiere obsiahnuté v majetku Fondu môžu byť štátne, komunálne, vydávané bankami a finančnými inštitúciami a inými obchodnými spoločnosťami, pričom ratingové hodnotenie nie je obmedzujúcim výberovým kritériom. Investície vo Fonde sú najmä v menách EUR, USD a CZK.

Investície fondu

Dlhopisový krátkodobý fond investuje do krátkodobých finančných nástrojov, prevažne dlhopisov spoločností. Veľké zastúpenie medzi dlhopismi majú slovenské spoločnosti ako lekárne Dr. Max, Penta, J&T, JoJ, Eurovea a ďalšie. Výhodou fondu sú nízke poplatky ktoré dávajú investorom väčšiu flexibilitu, hlavne ak potrebujú mať peniaze v prípade potreby k dispozícií. Odporúčaný investičný horizont je min. 1 rok.
Kľúčové informácie
ISIN
Správcovská spoločnosť
365.invest
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
0,82%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
Prvá 500 EUR následná 50 EUR
Vstupný poplatok
0,25%
Výstupný poplatok
0,25% do 1 roka
Priebežný ročný poplatok**
0,88%
Ročný poplatok za správu***
0,7%

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má menšie vstupné poplatky ako ostatné! ✅

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má menšie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ✅

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku Fond stabilných výnosov Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
0,25%
2,44%
Výstupný poplatok
0,00%
0,2%
Priebežný ročný poplatok
0,88%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára