Horizon Access Fund China

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Dynamický investor

Dynamický investor sa vyznačuje svojou toleranciou k vyššiemu riziku a väčším výkyvom svojho investovaného kapitálu. Za podstúpenie vyššieho rizika očakáva vyšší výnos.

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

21,31%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 13,02%

Typ fondu:

Akciový

Správcovská spoločnosť:

ČSOB

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
1,65%
30.05.2022
3 mesiace
-17,43%
30.05.2022
6 mesiacov
0,48%
31.12.2021
1 rok
4,14%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
21,31%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná politika

Cieľom fondu Horizon Access Fund China má za cieľ pasívne sledovať zloženie benchmarku. Fond kopíruje charakteristiky zloženia benchmarku (ako napríklad diverzifikácia sektorov) v maximálnej možnej miere. To sa dosahuje predovšetkým kúpou a predajom akcií z tohto benchmarku (fyzická replikácia). Domáca mena fondu je USD.

Investície fondu

Horizon access fund China je akciový indexový fond ktorý kopíruje návratnosť indexu MSCI China A International. Teda investuje primárne do akcií Čínskych spoločností. Spoločnosti do ktorých fond investuje vyplácajú dividendy. Pri investovaní do fondu si môžete vybrať či Vám správca fondu bude dividendy plynúce z investície vyplácať, alebo ich bude reinvestovať do fondu. Výstupný poplatok je uvedený ako 0% ale v prípade ak vystúpite do jedného mesiaca od vstupu, musíte zaplatiť výstupný poplatok 5%. Na tento fakt by si mali dávať potenciálni investori pozor.
Kľúčové informácie
ISIN
BE0948467015
Správcovská spoločnosť
ČSOB
Denominačná mena podielu
USD
Benchmark fondu
Volatilita
19,29%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
150 EUR
Vstupný poplatok
3,00%
Výstupný poplatok
0% (5% do jedného mesiaca)
Priebežný ročný poplatok**
1,59%
Ročný poplatok za správu***
1,59%

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má vyššie vstupné poplatky ako ostatné! ❌

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má menšie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ✅

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku Horizon Access Fund China Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
3,00%
2,95%
Výstupný poplatok
0,00%
0,2%
Priebežný ročný poplatok
1,59%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára