Rezervný fond

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Konzervatívny investor

Konzervatívny investor sa vyznačuje svojou averziou voči riziku. Jeho hlavným cieľom je zachovanie svojho investovaného kapitálu do čo najväčšej možnej miery. Vzhľadom na svoju averziu voči riziku neočakáva vysoký výnos.

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

0,04%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 0,25%

Typ fondu:

Zmiešaný

Správcovská spoločnosť:

Eurizon AM

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.
Obdobie Výkonnosť fondu K dátumu
1 mesiac
-0,10%
30.05.2022
3 mesiace
-0,41%
30.05.2022
6 mesiacov
-0,3%
31.12.2021
1 rok
-0,48%
31.12.2021
3 roky (p.a.)
0,04%
31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Cieľom fondu je maximalizovať zhodnotenie majetku vo fonde v mene EUR pri nízkom investičnom riziku. Podiel dlhopisov a nástrojov peňažného trhu v majetku vo fonde musí byť minimálne 25%.

Investície fondu

Rezervný fond je zmiešaný fond ktorý investuje do krátkodobých vkladov, nástrojov peňažného trhu, štátnych a korporátnych dlhopisov denominovaných v mene EUR. Najväčšiu časť dlhopisovej zložky tvoria dlhopisy s ratingom BBB+ a BBB. Odporúčaný minimálny investičný horizont je šesť mesiacov.
Kľúčové informácie
ISIN
QSP0807R01SK
Správcovská spoločnosť
Eurizon AM
Denominačná mena podielu
EUR
Benchmark fondu
Volatilita
0,1%

Poplatky

Typ poplatku Hodnota
Minimálna investícia
150 EUR
Vstupný poplatok
0,00%
Výstupný poplatok
0%
Priebežný ročný poplatok**
0,23%
Ročný poplatok za správu***

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

Tento fond má také isté vstupné poplatky ako priemerný fond v jeho kategórii! ✅

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má menšie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ✅

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku Rezervný fond Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok
0,00%
0,00%
Výstupný poplatok
0,00%
0,18%
Priebežný ročný poplatok
0,23%
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
 

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára