Akomodačná menová politika (Accommodative monetary policy)

Akomodačná menová politika je druhom politiky centrálnych bánk pri ktorej centrálne banky zvyšujú množstvo peňazí v obehu a znižujú úrokové sadzby. Zvýšenie peňazí v obehu môžu banky realizovať napríklad nákupom aktív ako sú štátne dlhopisy. Súčasťou akomodačnej politiky môžu byť aj opatrenia, ktoré ľuďom uľahčia prístup k peniazom, ako napríklad zníženie transakčných nákladov.

Cieľom akomodačnej politiky je podpora ekonomiky a zvýšenie ekonomickej aktivity, hlavne ak sa spomaľuje ekonomický rast alebo hrozí ekonomická recesia.

Zvýšením objemu peňazí a znížením úrokových sadzieb budú mať banky a iné finančné inštitúcie viac peňazí na požičiavanie a investovanie čo stimuluje ekonomiku.