Aktívna správa fondu (Active fund management)

Aktívna správa fondov je druh správy fondov pri ktorej správca fondu aktívne rozhoduje o predaní, nákupe a držaní aktív.Jedným z cieľov aktívnej správy fondu je dosiahnutie vyššieho zhodnotenia ako je jeho referenčná hodnota (benchmark). Referenčnou hodnotou fondu bývajú najčastejšie trhové indexy ako index S&P 500.

Na dosiahnutie vyššieho zhodnotenia aktívnou správou používajú správcovia fondov rôzne analytické nástroje, ukazovatele, prognózy a pod. Pomocou týchto nástrojov potom rozhodujú kedy je vhodný čas kúpiť, predať alebo držať aktíva vo fonde.

V tom sa aktívna správa fondov odlišuje od pasívnej správy, ktorej cieľom je kopírovať referenčný index.

Aktívne spravované fondy si vyžadujú tím skúsených profesionálov, čo predstavuje vyššie náklady na správu fondu oproti pasívne spravovaným fondom.

Aktívne spravované fondy majú zväčša dodatočný poplatok v prípade ak dosiahnu vyšší výnos ako je ich referenčná hodnota. Tento poplatok býva zväčša 10-20% zo zisku dosiahnutého nad referenčnou hodnotou.

Aj keď majú aktívne spravované fondy vyššie poplatky, neznamená to, že dosahujú vyššie výnosy. V priemere dosahujú práve pasívne spravované fondy s nižšími poplatkami vyšší výnos ako aktívne spravované fondy.