Alokácia aktív (Asset allocation decision)

Alokácia aktív je rozdelenie investície medzi rôzne triedy aktív ako dlhopisy, akcie a hotovosť. Investície sa rozdeľujú na základe faktorov ako tolerancia rizika alebo investičný horizont.

Rozhodovanie o alokácií aktív je najdôležitejšou činnosťou v investičnom procese a budovaní portfólia.

Tolerancia rizika znamená aké riziko a akú potenciálnu stratu je investor schopný alebo ochotný tolerovať.

Ako príklad alokácie aktív s ohľadom na riziko si uvedieme 3 základné druhy portfólií:

Konzervatívne portfólio – Cieľom konzervatívneho portfólia bude primárne ochrana investície vzhľadom na nízku toleranciu rizika. V tomto type portfólia budú menšiu časť tvoriť rizikovejšie akciové investície. Väčšiu časť budú tvoriť dlhopisy a hotovosť.

Vyvážené portfólio – Vyvážené portfólio sa vyznačuje miernym rizikom a vyšším podielom alokácie do rizikovejších akciových investícií (napr. 50%). Konzervatívnejšie dlhopisy však stále tvoria značnú časť portfólia. Príklad vyváženého portfólia môžeme vidieť na obrázku nižšie.

Rastové portfólio – Rastové portfólio sa vyznačuje vyššou mierou rizika a najväčšiu časť má investovanú v rizikovejších akciových investíciách. Menšiu časť tvoria dlhopisy a hotovosť.