Amortizácia (Amortization)

Pojem amortizácia je účtovná technika, ktorá predstavuje proces pravidelného znižovania účtovej hodnoty majetku počas stanoveného obdobia.

Slovo amortizácia pochádza z latinského „admortire”, ktoré znamená zabiť.Vo finančníctve sa tento pojem používa na proces pravidelného znižovania hodnoty nehmotného majetku ako dlhov, patentov, licencií alebo autorských práv najčastejšie počas životnosti tohto majetku. Pri amortizácií dlhov tento proces znamená pravidelné splácanie dlhu prostredníctvom splátok istiny a úrokov.

Vo svojom princípe amortizácia odráža spotrebu nehmotného majetku počas doby jeho používania.
Príkladom amortizácie nehmotného majetku môže byť licencia na využívanie autorského diela s trvaním päť rokov a počiatočnou hodnotou 50 000 EUR.

V tomto prípade by sme každý rok znížili účtovnú hodnotu tejto licencie o 10 000 EUR, až kým by v poslednom roku vypršala.

Pri hmotnom majetku tento proces predstavuje postupné odpisovanie nákupnej hodnoty dlhodobého hmotného majetku, ako napríklad auta počas stanoveného časového obdobia. Odpisované znižovanie hodnoty sa presúva do výkazu ziskov a strát v účtovníctve.

Príkladom amortizácie hmotného majetku môže byť auto z pohľadu poistnej zmluvy. Každým rokom jeho používania a najazdenými kilometrami sa jeho hodnota znižuje v dôsledku opotrebenia teda amortizácie.

V prípade ak by kúpna cena auta bola 20 000 EUR, dôsledku amortizácie by sa po prvom roku používania znížila na 16 000 EUR. Teda ak by ste boli účastníkom autonehody, poisťovňa by vám preplatila amortizovanú sumu vozidla, nie jeho pôvodnú kúpnu cenu.