Miera výnosnosti za obdobie držby (Holding-period return (HPR))

Miera výnosnosti za obdobie držby (HPR) je výnos, ktorý investor získa z investovania do aktíva za určité časové obdobie.Časové obdobie môže byť jeden deň, mesiac, rok alebo akákoľvek iná doba.

Miera výnosnosti za obdobie držby je vyjadrená v percentách. Môže byť realizovaná alebo očakávaná v závislosti od toho, či investor už aktívum držal alebo ho ešte len plánuje držať.
Príkladom je investícia do spoločnosti Jablká s.r.o.

Investor si kúpi 10 akcií danej spoločnosti v hodnote 10 € jedna akcia, jeho počiatočná investícia teda predstavuje 10 x 10 = 100 €.
Spoločnosť počas obdobia držby vyplatí dividendu vo výške 10 centov na akciu, čiže 0,10 x 10 = 1 € dokopy.
Investor akcie neskôr predá za 120 €.
Jeho výnosnosť za obdobie držby môžeme vypočítať podľa vzorca nižšie.
HPR = (1 + ( 120 – 100 )) / 100
= 21 / 100
= 0,21

Miera výnosnosti za obdobie držby investície do spoločnosti Jablká s.r.o predstavuje 21%.