Právo na ocenenie (Appraisal rights)

Právo na ocenenie dáva vo svojej najzákladnejšej podobe právo akcionárom spoločnosti požadovať, aby súd alebo nezávislý znalec určil hodnotu ich akcií, ktoré by podliehali odpredaju.

Toto právo sa najčastejšie uplatňuje v prípadoch, kedy boli akcie investorov speňažené v dôsledku odpredaja alebo zlúčenia spoločnosti s inou spoločnosťou. Investori, ktorí podkladajú cenu, za ktorú bola spoločnosť odpredaná alebo zlúčená za nízku, si môžu toto právo uplatniť.

Príkladom je spoločnosť AB Továrne, ktorú odkúpi spoločnosť XY Výrobne za 10 € za akciu.
Ak by investor túto cenu považoval za nízku, môže sa v tomto prípade obrátiť na súd, ktorý následne určí cenu.

V prípade ak by súdom určená cena bola vyššia ako cena, ktorú zaplatila spoločnosť AB Továrne za XY Výrobne, investorovi prináleží kompenzácia a úrok.

Práve z tohto dôvodu je právo na ocenenie dôležitým právom akcionárov. Chráni ich voči neférovej cene za speňaženie ich akcií počas odpredaja spoločnosti alebo jej zlúčenia.