Súhrnná realizačná cena (Aggregate exercise price)

Súhrnná realizačná cena predstavuje sumu, ktorú by investor potreboval na to aby realizoval všetky svoje opčné kontrakty. Do tohto výpočtu nie je zahrnuté opčné prémium.Počíta sa ako počet kontraktov x počet podkladových aktív kontraktu x realizačná cena opcie.
Príkladom je 10 opčných call kontraktov na akcie spoločnosti Apple s realizačnou hodnotou 50 EUR.

Jeden opčný call kontrakt je na 100 ks akcií.
Súhrnnú realizačnú cenu vypočítame nasledovne:
10 (počet opčných kontraktov) x 100 (počet podkladových aktív) x 50 (realizačná cena opcie) = 50 000 EUR.

Investor by potreboval 50 000 eur na to aby realizoval všetky svoje call opčné kontrakty na spoločnosť Apple.