Účtovná platobná neschopnosť (Accounting insolvency)

Účtovná platobná neschopnosť nastáva vtedy, keď celkové záväzky spoločnosti prevyšujú jej celkové aktíva. Firma so záporným čistým imaním je účtovne insolventná.

Účtovná platobná neschopnosť neznamená, že spoločnosť nie je schopná plniť si svoje dlhové záväzky, alebo, že jej hrozí okamžitý úpadok.

Môže mať však problémy so zabezpečením si budúceho financovania, úpadkom dôvery dodávateľov a veriteľov a inými faktormi ktoré môžu viesť k jej skutočnej platobnej neschopnosti.

Účtovná platobná neschopnosť sa nazýva aj technickou platobnou neschopnosťou.