Účtovný zisk (Accounting earnings)

Účtovný zisk nazývaný aj čistý zisk je objem peňazí ktoré ostanú spoločnosti po odrátaní výdavkov. Ide o výdavky ako - náklady na predaný tovar, administratívne náklady, úroky, odpisy a dane.

Účtovný zisk spoločnosti môžeme nájsť vo výkaze ziskov a strát spoločnosti. Účtovný zisk môže byť ovplyvnený účtovnou metódou ktorú daná spoločnosť používa.