Andské hospodárske spoločenstvo (CAN) (Andean Pact)

Andské hospodárske spoločenstvo(CAN), v minulosti nazývané Andský pakt, je obchodný blok štyroch krajín Južnej Ameriky. Sídlom CAN je mesto Lima v Peru. Členské štáty Andského hospodárskeho spoločenstva:
· Bolívia
· Kolumbia
· Ekvádor
· Peru

Andské hospodárske spoločenstvo má päť pridružených krajín – Uruguaj, Brazília, Paraguaj, Argentína a Čile. CAN založilo v roku 1969 päť krajín – Bolívia, Čile, Kolumbia, Ekvádor a Peru podpísaním Kartagenská dohody. Cieľom CAN bolo podporiť hospodársku integráciu krajín a odstrániť obchodné bariéry medzi krajinami, ako napríklad dovozné dane. V roku 1976 však Čile vystúpilo z dôvodu hospodárskej nezlučiteľnosti.

V roku 1973 sa k CAN pripojila aj Venezuela, v roku 2006 však vystúpila, po tom čo Peru a Kolumbia podpísali dohody o voľnom obchode so Spojenými štátmi.

Členské krajiny Andského spoločenstva majú dokopy 100 miliónov obyvateľov a spoločné HDP vo výške 580 miliárd dolárov.

Andské hospodárske spoločenstvo sa zaoberá nasledovnými otázkami:
· Obchod s tovarom
· Obchod so službami
· Colná únia
· Pohyb osôb
· Spoločný trh
· Spoločná zahraničná politika
· Rozvoj hraníc
· Sociálna agenda
· Udržateľný rozvoj
· Hospodárske politiky

Významné inštitúcie a orgány v Andskej hospodárskej komunite:
· Generálny sekretariát – Exekutívny orgán na čele ktorého stoji generálny tajomník
· Andský parlament – Poradenský orgán pozostávajúci z piatich členov Parlamentu z každej členskej krajiny
· Andský súdny dvor – Jeho úlohou je rozhodovať v sporoch medzi členskými krajinami
· Rozvojová banka Latinskej Ameriky – Je hlavným zdrojom externého financovania pre členské krajiny

Predstavuje až 40% financovania členských krajín:
· Latinsko-Americký rezervný fond – Je spoločný rezervný fond, ktorého cieľom je vytvoriť a upevniť stabilitu členských krajín.