Európsky systém orgánov finančného dohľadu (ESFS)

Európsky systém orgánov finančného dohľadu (ESFS) bol vytvorený v reakcii na globálnu finančnú krízu v roku 2008 s hlavným cieľom posilniť finančnú stabilitu Európskej únie (EÚ) a zabezpečiť riadne fungovanie jej finančných trhov. 

Cieľom ESFS je uľahčiť cezhraničnú spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ a podporovať konzistentné predpisy, dohľad a presadzovanie práva v celom regióne.

 

História Európskeho systému orgánov finančného dohľadu (ESFS)

Korene ESFS siahajú do obdobia po globálnej finančnej kríze z roku 2008, ktorá odhalila významné nedostatky európskeho finančného systému. Kríza odhalila nedostatok koherentnej regulácie a dohľadu v celom regióne, čo viedlo k finančnej nestabilite a nákaze. V reakcii na to Európska komisia iniciovala ambiciózny program reforiem s cieľom odstrániť tieto nedostatky a zabezpečiť väčšiu finančnú stabilitu v budúcnosti.

V septembri 2009 Európska komisia navrhla súbor opatrení na posilnenie rámca finančného dohľadu EÚ, ktoré nakoniec viedli k vytvoreniu ESFS. ESFS sa formálne začal uplatňovať 1. januára 2011 po prijatí príslušných legislatívnych balíkov Európskym parlamentom a Radou Európskej únie.

Vytvorenie ESFS zahŕňalo zriadenie troch nových európskych orgánov dohľadu (ESA) zodpovedných za dohľad nad rôznymi sektormi finančného systému:

 • Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) so sídlom v Paríži dohliada na bankový sektor.
 • Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) so sídlom v Paríži dohliada na trhy s cennými papiermi a trhovú infraštruktúru.
 • Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) so sídlom vo Frankfurte reguluje sektor poisťovníctva a dôchodkového zabezpečenia.

Okrem toho bol zriadený Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB), ktorý monitoruje a posudzuje potenciálne systémové riziká v európskom finančnom systéme.

Ciele Európskeho systému orgánov finančného dohľadu (ESFS)

Hlavným cieľom ESFS je zabezpečiť stabilitu, integritu a efektívnosť európskeho finančného systému, chrániť spotrebiteľov a zachovať dôveru vo finančné trhy. Na dosiahnutie týchto cieľov sa ESFS zameriava na tieto oblasti:

Harmonizácia pravidiel a predpisov: Cieľom ESFS je vytvoriť jednotný súbor pravidiel pre finančné predpisy v celej EÚ. To zahŕňa vypracovanie a prijatie konzistentných pravidiel a noriem pre finančné inštitúcie a trhy, podporu rovnakých podmienok a obmedzenie regulačnej arbitráže.

Účinný dohľad: ESFS sa snaží zabezpečiť, aby vnútroštátne orgány dohľadu účinne presadzovali jednotný súbor pravidiel. Európske orgány dohľadu vydávajú usmernenia, odporúčania a technické normy na podporu vnútroštátnych orgánov pri plnení ich úloh v oblasti dohľadu a monitorujú ich súlad s nariadeniami EÚ.

Spolupráca a koordinácia: ESFS podporuje spoluprácu a koordináciu medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu a ESA. To zahŕňa výmenu informácií, spoločné činnosti dohľadu a koordinované opatrenia v krízových situáciách.

Ochrana spotrebiteľa: ESFS sa zaväzuje chrániť spotrebiteľov a investorov tým, že zabezpečuje transparentné, spravodlivé a efektívne fungovanie finančných inštitúcií a trhov. ESA vypracúvajú usmernenia a normy na zvýšenie ochrany spotrebiteľa a monitorujú dodržiavanie týchto pravidiel vnútroštátnymi orgánmi.

Identifikácia a zmierňovanie systémových rizík: ESRB je zodpovedný za identifikáciu a monitorovanie potenciálnych systémových rizík vo finančnom systéme EÚ. Zabezpečuje makroprudenciálny dohľad a vydáva varovania a politické odporúčania na riešenie systémových rizík a predchádzanie finančnej nestabilite.

 

Kompetencie a zodpovednosti ESFS

Každý orgán z ESA a ESRB má v rámci ESFS špecifické kompetencie a zodpovednosti:

Európske orgány dohľadu (ESA):

 1. Vypracovanie technických noriem: Európske orgány dohľadu sú zodpovedné za vypracovanie regulačných a vykonávacích technických predpisov, ktoré sú nevyhnutné na harmonizáciu pravidiel v celej EÚ.
 2. Usmernenia a odporúčania: ESA vydávajú usmernenia a odporúčania na zabezpečenie konzistentného uplatňovania nariadení EÚ, čím pomáhajú vnútroštátnym orgánom pri plnení ich úloh v oblasti dohľadu.
 3. Kolégiá dohľadu: ESA podporujú spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu prostredníctvom kolégií dohľadu, čím uľahčujú spoločné činnosti dohľadu a koordinované opatrenia.
 4. Záväzná mediácia: V prípade nezhody medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu majú ESA právomoc sprostredkovať a prijímať záväzné rozhodnutia.
 5. Priamy dohľad: Orgán ESMA má právomoci priameho dohľadu nad konkrétnymi subjektmi, ako sú ratingové agentúry a archívy obchodných údajov, čím sa zabezpečuje konzistentný dohľad v celej EÚ.

 

Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB):

 1. Makroprudenciálny dohľad: ESRB je zodpovedný za monitorovanie a hodnotenie potenciálnych systémových rizík v európskom finančnom systéme a zabezpečuje makroprudenciálny dohľad.
 2. Varovania a odporúčania: ESRB vydáva varovania a politické odporúčania s cieľom riešiť identifikované systémové riziká a predchádzať finančnej nestabilite.
 3. Koordinácia s vnútroštátnymi orgánmi: ESRB spolupracuje s vnútroštátnymi makroprudenciálnymi orgánmi, pričom uľahčuje výmenu informácií a analýz s cieľom zabezpečiť účinné monitorovanie rizík.

Európsky systém orgánov finančného dohľadu zohral od svojho vzniku v roku 2011 kľúčovú úlohu pri posilňovaní európskeho finančného systému. Prostredníctvom práce európskych orgánov dohľadu a ESRB ESFS prispel k harmonizácii pravidiel, účinnému dohľadu a identifikácii a zmierňovaniu systémových rizík. Hoci výzvy pretrvávajú, ESFS sa naďalej vyvíja a prispôsobuje s cieľom zabezpečiť stabilitu, integritu a efektívnosť európskeho finančného systému.

 

Často kladené otázky

Z čoho pozostáva ESFS?

ESFS funguje ako systém troch európskych orgánov dohľadu (ESA) spolu s Európskym výborom pre systémové riziká a vnútroštátnymi orgánmi dohľadu s cieľom zabezpečiť jednotný a vhodný finančný dohľad v celej EÚ. Jeho hlavným cieľom je zaručiť konzistentný a účinný finančný dohľad v celej Európskej únii.

Aké sú orgány finančného dohľadu v Európe?

 • Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB)
 • 3 európske orgány dohľadu (ESA), a to Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)