Faktoring (Accounts receivable financing)

Faktoring je vopred dohodnuté odkúpenie pohľadávok spoločnosti faktoringovou spoločnosťou.

Ak spoločnosť potrebuje hotovosť ale nechce čakať až do dátumu splatnosti pohľadávky, môže ju predať faktoringovej spoločnosti so zľavou. Tá následne pohľadávku vymáha od zákazníka.

Týmto spôsobom získa spoločnosť okamžité finančné toky, ktoré môže ďalej použiť pri svojej činnosti.

Príkladom je spoločnosť XY ktorá doručila tovar zákazníkovi B. Splatnosť faktúry za tento tovar je 45 dní. Spoločnosť XY však potrebuje finančné prostriedky teraz. Namiesto toho aby čakala 45 dní, svoju pohľadávku predá faktoringovej spoločnosti so zľavou (napr. 8-10%).

Tá bude následne pohľadávku vymáhať od zákazníka B