Nadobúdateľ (Acquirer)

Nadobúdateľ je spoločnosť, ktorá kupuje inú spoločnosť alebo jej časť. Odkúpenie spoločnosti najčastejšie prebieha prostredníctvom odkúpenia časti, alebo všetkých akcií spoločnosti, teda ako fúzia alebo akvizícia.Nadobúdateľ odkúpením získava práva k danej spoločnosti.

Nadobúdatelia najčastejšie odkupujú spoločnosti s cieľom expandovať svoje existujúce podnikateľské aktivity alebo expanzie do nových podnikateľských sektorov.

Nadobúdatelia by mali poznať obchodný model, odvetvie a konkurenciu spoločnosti ktorú plánujú odkúpiť a aký úžitok im môže odkúpenie danej spoločnosti priniesť.