Obrat aktív (Asset turnover)

Obrat aktív je druh finančného ukazovateľa, ktorý meria pomer vytvorených príjmov k priemernej celkovej hodnote aktív spoločnosti za účtovný rok.

Výpočet obratu aktív nám môže povedať ako efektívne spoločnosť využíva svoje aktíva. Čím vyššie číslo, tým efektívnejšie spoločnosť využíva svoje aktíva na dosiahnutie príjmov. Naopak, nízky výsledok indikuje, že spoločnosť svoj majetok nevyužíva tak efektívne a mala by vykonať analýzu potenciálnych príčin.

Obrat aktív vypočítame vydelením čistých tržieb priemernou hodnotou aktív spoločnosti za daný účtový rok.