Primeranosť krytia (Adequacy of coverage)

Primeranosť krytia je druhom testu, ktorý meria do akej miery je hodnota aktív chránená pred potenciálnou stratou buď prostredníctvom poistenia alebo hedžovaním.Príkladom je osoba ktorá uzavrie poistenie nehnuteľnosti v prípade povodne. Primeranosť krytia v tomto prípade meria do akej miery poistné krytie v prípade povodne pokrýva hodnotu poistenej nehnuteľnosti.
Obchodné zmluvy môžu obsahovať ustanovenia o primeranosti krytia, ak by dodávateľ nemohol dodať tovar alebo služby podľa zmluvy z dôvodu významnej nepredvídanej udalosti.