Ročný efektívny výnos (Annual effective yield)

Ročný efektívny výnos je celkový výnos z dlhopisu, ktorého platby alebo kupóny investor reinvestuje v plnej výške.

Efektívny výnos sa líši od nominálneho výnosu v tom, že sú v ňom zarátané aj výnosy ktoré plynú z pravidelného reinvestovania platieb plynúcich z dlhopisu. Teda nominálny úrok neberie do úvahy reinvestovanie kupónových platieb.

Efektívny ročný výnos predpokladá, že investor bude vedieť kupónové platby reinvestovať s rovnakou úrokovou sadzbou, v praxi to však nie je vždy také jednoduché.

Príkladom je dlhopis s nominálnou úrokovou sadzbou 10% a štyrmi kupónovými platbami ročne.

Efektívny výnos = [1 + (0,1 / 4)]^4 - 1

                             = [1 + 0,025]^4 – 1

                             = 1,1038 – 1

                             = 0,1038 alebo 10,38%

Efektívny ročný výnos by v tomto príklade činil 10,38% ročne.