Triedy aktív (Asset classes)

Trieda aktív je skupina fundamentálne podobných finančných nástrojov. Každá zo skupín teda združuje druhy aktív ktoré sú si podobné.

Triedy aktív sú rôzne a nie je všeobecne platné rozdelenie. Najčastejšie však ide o
· Akcie
· Investície s pevným výnosom ako dlhopisy
· Hotovosť
· Alternatívne investície

Ďalšími triedami aktív môžu byť aj derivatíva ako opcie alebo futures. Každá trieda aktív sa správa rozlične a má aj rozličné vlastnosti. Investori môžu investovaním do rozličných tried aktív dosiahnuť vyššiu diverzifikáciu ich portfólia.