Ukazovateľ krytia aktív (Asset-coverage test)

Ukazovateľ krytia aktív je typom finančného ukazovateľa, ktorý určuje, či likvidné aktíva spoločnosti dokážu dostatočne pokryť jej dlhové záväzky a pasíva ich predajom.

Teda meria koľko krát alebo či vôbec by spoločnosť mohla splatiť svoje dlhové záväzky speňažením svojho majetku. Veritelia tento ukazovateľ spolu s ďalšími používajú na posúdenie rizika potenciálneho dlžníka.

Nevýhodou ukazovateľa krytia aktív je, že výpočet nezohľadňuje skutočnú trhovú cenu, za ktorú by spoločnosť mohla svoje aktíva predať. Namiesto toho vo výpočte používa účtovnú hodnotu aktív. Z tohto dôvodu môže byť výsledok výpočtu mierne skreslený.