Výročná správa (Annual report)

Čo je to výročná správa?

Výročná správa je komplexný dokument s podrobnými informáciami o činnosti spoločnosti za predchádzajúci rok. Tento dokument musia verejné spoločnosti predkladať akcionárom. Táto povinnosť spoločností vznikla v roku 1929, po krachu burzy v Spojených štátoch.
V Spojených štátoch musia verejné spoločnosti takisto predkladať svoju výročnú správu aj Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) na formulári nazývanom 10-K.
Výročné a iné správy spoločností v Spojených štátoch sú zdarma dostupné v databáze SEC nazývanej EDGAR.

Čo obsahuje výročná správa?

Výročné správy obsahujú dôležité informácie o spoločnosti. Ich štruktúra sa líši podľa samotnej spoločnosti a sektora v ktorom podniká. Väčšina výročných správ však obsahuje:
· Všeobecné informácie o spoločnosti
· Správa alebo list generálneho riaditeľa spoločnosti
· Výsledky spoločnosti a jej výhľad na nasledujúce roky
· Finančné výkazy
· Správu audítora
· Riziká spoločnosti
· Účtovné zásady

Všeobecné informácie o spoločnosti

Táto sekcia obsahuje všeobecné informácie o spoločnosti, napríklad čo spoločnosť predáva a vyrába, kde sídli, aký je jej počet zamestnancov a v akom sektore podniká. Cieľom tejto sekcie je poskytnúť čitateľovi krátky všeobecný prehľad o spoločnosti.

Správa generálneho riaditeľa

Správa generálneho riaditeľa zväčša obsahuje základný prehľad o výkonnosti spoločnosti za posledný rok, bez špecifických podrobností.
Generálny riaditeľ ďalej komentuje zmeny v spoločnosti ktoré sa za posledný rok udiali, aké negatívne alebo pozitívne externé faktory ovplyvnili spoločnosť, zmeny na trhu, ekonomické zmeny, zmeny v podnikateľskom modeli spoločnosti a prípadné hrozby ktorým spoločnosť momentálne čelí.

Výsledky spoločnosti a jej výhľad na nasledujúce roky

Táto sekcia obsahuje prognózy o budúcej výkonnosti spoločnosti. Jej cieľom je poskytnúť akcionárom informácie o zámeroch, cieľoch a plánoch spoločnosti počas nasledujúcich rokov. Spoločnosti môžu takisto uviesť akým spôsobom alebo stratégiou chcú stanovené ciele dosiahnuť.

Finančné výkazy

Každá výročná správa obsahuje finančné výkazy. Finančné výkazy môžu akcionárom a iným čitateľom poskytnúť informácie o finančnom zdraví spoločnosti, medziročných zmenách v jej finančnej pozícií, finančnom zdraví spoločnosti a ďalšie informácie.
Finančné výkazy obsahujú:
· Výkaz ziskov a strát
· Výkaz peňažných tokov
· Výkaz zmien vo vlastnom imaní
· Účtovnú súvahu
· Poznámky alebo vysvetlenie účtovných metód

Správa audítora
Správa obsahuje zistenia nezávislého audítora ktoré potvrdzujú, že údaje uvedené vo finančných výkazoch sú legitímne a správne. Správa obsahuje aj meno audítora, ktorý nezávislý audit vykonal.
Riziká spoločnosti
Táto sekcia obsahuje údaje o rizikách ktorým momentálne spoločnosť čelí a ktoré by mohli značným spôsobom ovplyvniť jej budúce pôsobenie na trhu alebo jej finančnú pozíciu. Môže ísť napríklad o prebiehajúce súdne konania voči spoločnosti alebo produkty ktoré spoločnosť momentálne vyvíja a ktorých vývoj by mohol skončiť neúspechom, ako napríklad v prípade farmaceutických spoločností.