Zisková marža po zdanení (After-tax profit margin)

Zisková marža po zdanení je pomer čistého zisku k čistému obratu. Počíta sa vydelením čistého zisku čistým obratom.Čím vyšší je výsledný pomer, tým je silnejší ukazovateľ, že spoločnosť funguje efektívne a dokáže z každého eura tržieb generovať vyšší čistý zisk. Investori používajú tento ukazovateľ ako jeden z mnoho ďalších za účelom posúdenia v akom stave je spoločnosť.

Príkladom je spoločnosť Jablká s.r.o ktorá za prvý kvartál dosiahla čistý zisk 100 000 EUR a čistý obrat 200 000 EUR.

Jej zisková marža po zdanení je 100 000 / 200 000 = 50%.