Korekčný dlhopis (Adjustment bond)

Korekčný dlhopis je druhom dlhopisu, ktorý je vydaný výmenou za nesplatené dlhopisy pri rekapitalizácií spoločnosti ktorá čelí bankrotu.Korekčné dlhopisy sa zvyčajne vydávajú v nižšej hodnote ako nesplatené dlhopisy, ktoré nahrádzajú.

Korekčné dlhopisy vyplácajú kupón iba vtedy, ak spoločnosť, ktorá ich emitovala dosiahne zisk. Vďaka tomu sa spoločnosť nedostane do ďalšej platobnej neschopnosti, lebo nie je schopná plniť záväzky z korekčných dlhopisov.

Korekčné dlhopisy môžu byť pre spoločnosť tzv. „záchranným kolesom“ ktoré jej umožnia vyhnúť sa konkurzu (aspoň dočasne). Pre investorov a veriteľov to predstavuje príležitosť získať späť viac zo svojich investovaných prostriedkov ako v prípade, že by spoločnosť išla do konkurzu a jej majetok by bol odpredaný.