Čo je dlhopis a aké sú jeho riziká?

Americký dlhopis
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Aby sme dlhopisom porozumeli, musíme najprv vedieť, čo sú to dlhopisy. Dlhopis je jednoducho pôžička. Na jednej strane je emitent (dlžník) dlhopisu, ktorý dáva záruku –  “Sľubujem, že vám v budúcnosti vrátim X peňazí plus úrok.” Dôležité je uvedomiť si, že emitent je povinný tieto platby uskutočniť; ak tak neurobí, držitelia dlhopisov ho môžu dať na súd. Vďaka tomu sú dlhopisy oveľa bezpečnejšou investíciou ako akcie, ktoré takúto záruku nemajú.

Samozrejme, nič v živote nie je také jednoduché. Keď si kúpite dlhopis, požičiavate peniaze niekomu – zvyčajne vláde alebo spoločnosti – na určitý čas. Spoločnosť alebo štát vám na oplátku sľúbi, že vám bude počas trvania pôžičky vyplácať určitú úrokovú sadzbu a že vám splatí istinu (sumu, ktorú ste mu požičali), keď dlhopis dosiahne dátum splatnosti.

Existujú rôzne typy dlhopisov s rôznymi podmienkami a vlastnosťami, ale všetky fungujú na tomto základnom predpoklade. V tomto článku vás uvedieme do sveta investovania do dlhopisov a vysvetlíme vám niektoré kľúčové pojmy, ktoré potrebujete poznať.

V tomto článku sa dočítate:

 • Čo je dlhopis a jeho základné charakteristiky
 • Ako vypočítate kupón dlhopisu
 • Riziká spojené s investovaním do dlhopisov
 • Ktorá krajina vydava (emituje) najviac dlhopisov?
 • Sú pre vás dlhopisy vhodnou investíciou?

 

Čo je to dlhopis

Dlhopis je vo svojej podstate pôžička, ktorú investor poskytuje emitentovi dlhopisu. Emitent sa zaväzuje, že investorovi splatí istinu a úrok dlhopisu. Majiteľ dlhopisu teda dostáva pravidelné úrokové platby až do splatnosti dlhopisu, kedy emitent vyplatí majiteľovi dlhopisu istinu.

Dlhopis je v jednoduchosti písomný prísľub, že suma, ktorú si požičal emitent bude splatená.

Americké štátne dlhopisy

Základné charakteristiky dlhopisu

Na pochopenie ako fungujú a čo dlhopisy sú, musíš najprv poznať ich základné pojmy a charakteristiky.

Tie sú:

 • Emitent dlhopisu
 • Nominálna hodnota dlhopisu
 • Splatnosť dlhopisu
 • Kupón dlhopisu
 • Mena v ktorej je dlhopis denominovaný

 

Kto je emitent dlhopisu

Emitent dlhopisu je osoba, ktorá dlhopis emituje (vydá). V tomto procese si emitent požičiava peniaze od investora, ktorý dlhopis kúpi a zaväzuje sa mu splatiť istinu a úrok.

Poznáme veľa druhov emitentov, najčastejšie sa rozdeľujú podľa ich charakteristík, ide o:

 • Národné vlády – napríklad Slovenská Republika, Nemecko, Taliansko, Spojené štáty a pod.
 • Spoločnosti – Spoločnosti vydávajú podnikové dlhopisy. Banky a iné finančné inštitúcie, ktoré vydávajú dlhopisy sa nazývajú finanční emitenti.
 • Nadnárodné organizácie – ako napríklad Svetová banka, Medzinárodný menový fond, Európska Investičná banka a ďalšie.
 • Samosprávy – Mestá a obce. Tie emitujú komunálne dlhopisy.
 • Štátne podniky – napr. pošty.
 • SPV  –  sú účelovo vytvorené dcérske spoločnosti s cieľom izolovať finančné riziko. Napríklad pri PPP projektoch ako diaľnica D4R7 alebo diaľnica R1.

 

Čo je istina dlhopisu

Istina, takisto nazývaná aj nominálna hodnota dlhopisu alebo menovitá hodnota dlhopisu, je suma, ktorú sa emitent zaväzuje splatiť majiteľovi dlhopisu v deň splatnosti. Dlhopisy môžu mať akúkoľvek nominálnu hodnotu, no zvyčajne sú vydávané v okrúhlych nominálnych hodnotách ( 1000 €, 10 000 € a pod.).

Na obrázku nižšie môžeš vidieť istinu dlhopisu splatnú na konci desiateho roku.

Čo je kupón dlhopisu

Kupón dlhopisu je úrok ktorý sa emitent zaväzuje vyplácať majiteľovi dlhopisu až do dátumu jeho splatnosti. Tento úrok sa najčastejšie vypláca ročne, no môže sa vyplácať aj v iných frekvenciách ako polročne, mesačne a podobne.

Pri dlhopisoch s fixným kupónom sa podobne ako pri pôžičkách s fixnou úrokovu sadzbou jeho výška nemení. Niektoré dlhopisy vyplácajú variabilný (pohyblivý úrok), niektoré ho dokonca nevyplácajú vôbec ako bezkupónové dlhopisy.

Ako funguje dlhopis

Ako sa počíta kupón dlhopisu

Kupón dlhopisu sa vypočíta vynásobením úrokovej sadzby dlhopisu s jeho nominálnou hodnotou alebo istinou.

Príklad:
Dlhopis A
Nominálna hodnota: 10 000 €
Úroková sadzba: 5%
Spôsob vyplácania kupónu: ročne

Kupón – 10 000 x 5% = 500 €

Emitent dlhopisu bude majiteľovi dlhopisu ročne vyplácať kupón vo výške 500 €.

 

Aký je rozdiel medzi trhovou a nominálnou cenou dlhopisu?

Nominálna hodnota dlhopisu a jeho trhová cena sú rozličné pojmy. Nominálna hodnota dlhopisu je fixná (napr. 1000 €), zatiaľ čo jeho trhová hodnota môže kolísať v závislosti od rôznych faktorov (ponuka/dopyt a pod.).

V prípade ak je trhová cena dlhopisu vyššia ako jeho nominálna hodnota, dlhopis sa predáva za tzv. prémium. No v prípade,  ak je jeho nominálna hodnota vyššia ako jeho trhová cena, predáva sa so zľavou.

Čo je dátum splatnosti dlhopisu

Dátum splatnosti dlhopisu je dátum, kedy je emitent povinný splatiť dlhopis vyplatením istiny majiteľovi dlhopisu. Splatnosť dlhopisu sa môže pohybovať od jedného dňa až po viac ako 30 rokov.

Dlhopisy ktoré majú splatnosť kratšiu ako jeden rok spadajú pod nástroje peňažného trhu. Dlhopisy so splatnosťou dlhšou ako jeden rok zase spadajú pod nástroje kapitálového trhu.

Mena v ktorej je dlhopis denominovaný

Dlhopisy sú z globálneho merítka hlavným spôsobom akým si štáty, spoločnosti a iné subjekty požičiavajú peniaze od investorov na kapitálovom trhu. Za rok 2021 dosiahla celosvetová emisia dlhopisov 9 biliónov dolárov, 5,6% zvýšenie oproti roku 2020.

Pre porovnanie, za rok 2010 bol objem globálnej emisie dlhopisov “len” 4,4 bilióna dolárov.

Mena, v ktorej je dlhopis vydaný môže mať veľký vplyv na likviditu dlhopisu a záujem investorov. Dlhopisy emitované v nestabilných alebo nelikvidných menách spôsobia nižšiu likviditu dlhopisu vydaného v tejto mene.

Naopak dlhopisy vydané v likvidných menách ako napríklad euro alebo americký dolár budú porovnateľne likvidnejšie. Z tohto dôvodu štáty, hlavne rozvojové, častokrát emitujú dlhopisy v iných menách (napr. Euro, dolár) ako vo svojej lokálnej mene. Tým sa snažia zvýšiť záujem investorov a tým získať lepšie podmienky na financovanie alebo zvýšiť potenciálny objem emisie dlhopisov.

Emisie dlhopisov podľa meny

Hodnota obchodov na medzinárodných dlhových kapitálových trhoch v 3. štvrťroku 2021 podľa meny. Zdroj: Statista

Riziká dlhopisov

Žiadna investícia nie je bez rizika a to platí aj v prípade dlhopisov. Základné riziká dlhopisov by mal poznať každý potenciálny investor.

Medzi riziká dlhopisov patria:

 • Úverové riziko dlhopisu
 • Úrokové riziko dlhopisu
 • Riziko likvidity
 • Riziko inflácie

Úverové riziko dlhopisu

Úverové riziko predstavuje pravdepodobnosť, že emitent nevyplatí úrok alebo istinu majiteľovi dlhopisu.

Miera tohto rizika závisí od úverového ratingu daného dlhopisu. Čím nižší má dlhopis úverový rating, tým má vyššie úverové riziko. 

Úrokové riziko dlhopisu

Zmeny úrokových sadzieb vplývajú na trhovú hodnotu dlhopisu. Tento vzťah je inverzný, čo znamená, že rastúce úrokové sadzby majú za následok pokles ceny existujúcich dlhopisov.

Klesajúce úrokové sadzby spôsobia rast trhových cien dlhopisov.

Prečo klesajúce úrokové sadzby spôsobujú rast trhových cien dlhopisov?​

Vyššie úrokové sadzby znamenajú, že novo vydané dlhopisy budú mať atraktívnejšie úrokové sadzby ako tie existujúce a teda budú atraktívnejšie pre investorov.

To znamená, že v prípade ak by si chcel predať svoj dlhopis po tom čo stúpnu úrokové sadzby, je možné, že ho budeš musieť predať so zľavou.

Klesajúce úrokové sadzby majú za následok rast ceny existujúcich dlhopisov. Novo vydané dlhopisy majú nižšie úrokové sadzby a teda existujúce dlhopisy s vyššími sadzbami sú pre investorov atraktívnejšie.

Riziko likvidity

Likvidita predstavuje schopnosť investora predať dlhopis rýchlo a za vhodnú cenu. Pri aktívne obchodovaných emisiách dlhopisov je rozdiel medzi cenou ponuky a dopytu veľmi malý, čo znamená, že trh je má väčšiu likviditu.

V prípade ak by investor chcel svoj dlhopis predať na trhu, podarilo by sa mu to rýchlo a za trhovú cenu.

Naopak pri emisiách dlhopisov ktoré nie sú často obchodované, vyvstáva riziko likvidity. Ak by chcel majiteľ dlhopisu svoj dlhopis rýchlo predať, z dôvodu nízkej likvidity by ho musel ponúknuť za nižšiu cenu.

Dlhopisy s nižším úverovým ratingom sú zvyčajne menej likvidné ako dlhopisy s vysokým úverovým ratingom.

Riziko inflácie

Inflačné riziko je riziko, že výnos dlhopisu nebude držať krok s kúpnou silou. Na toto riziko si musíš dávať pozor hlavne pri dlhopisoch s fixnou úrokovou sadzbou. Čím dlhšia je splatnosť dlhopisu, tým vyššie má inflačné riziko.

V prípade ak by si vlastnil dlhopis s fixnou úrokovou sadzbou 3% a miera inflácie by stúpla na 6%, kúpna sila tvojho dlhopisu by sa značne znížila.

Existujú dlhopisy ktoré sú chránené proti inflácií ako napríklad tzv. “TIPS” (treasury inflation protected securities) americkej vlády. Odvrátenou stránkou ich ochrany voči inflácií je však ich minimálny výnos.

Sú dlhopisy vhodnou investíciou?

Ak rozmýšľaš nad investovaním do dlhopisov, mal by si najprv zvážiť niekoľko faktorov.

Predovšetkým za akým účelom do nich chceš investovať. Od toho by sa mal odvíjať aj tvoj výber dlhopisov do ktorých investuješ.

Napríklad v prípade ak si konzervatívny investor ktorého cieľom je za každú cenu zachovať svoj investovaný kapitál a výnos je pre teba vedľajší, investovanie do dlhopisov s nižším úverovým ratingom by pre teba nemuselo byť vhodné vzhľadom na vyššie riziko ktoré dlhopisy prinášajú.

Od doby na ktorú chceš investovať by sa zase mala odvíjať dĺžka splatnosti dlhopisu alebo dlhopisov do ktorých investuješ.

Pre väčšinu ľudí však slúžia dlhopisy predovšetkým na ochranu ich portfólia alebo jeho diverzifikáciu, vzhľadom na to, že majú tendenciu správať sa inak ako akcie.

Čím bližšie si k odchodu do dôchodku, tým menej času máš na prekonanie výkyvov na trhoch ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť hodnotu tvojho portfólia. Preto sa vo všeobecnosti odporúča zvýšiť podiel dlhopisov vo svojom portfóliu blížiacim sa odchodom do dôchodku.

Na rovnakom princípe funguje aj povinné presúvanie prostriedkov do garantovaných dlhopisových fondov v druhom pilieri.

 

Ak ešte nemáš skúsenosti s investovaním alebo dostatočné vedomosti o dlhopisoch, môže byť pre teba dobrým začiatkom investovanie do dlhopisových fondov. Tieto fondy manažujú investiční profesionáli a každý fond má jasne zadefinované investičné ciele, pre koho sú vhodné a ich mieru rizika.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Autor:

Michael Syč-Milý
Michael je plne kvalifikovaný finančný expert a spoluzakladateľ Fér Financie so všetkými potrebnými licenciami od NBS a dlhoročnými skúsenostami v riešení komplexných investičných problémov.

Podobné témy

Obsah článku