Čo je ESG a aké pozitíva prinášajú ESG fondy?

Čo je ESG
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

ESG označuje environmentálne, sociálne a riadiace kritériá používané na hodnotenie spoločností. Zahŕňa širokú škálu otázok, ktoré môžu ovplyvniť dlhodobý úspech a ziskovosť spoločnosti, vrátane jej vplyvu na životné prostredie, zaobchádzania s pracovníkmi a podnikateľskej etiky.

Používanie kritérií ESG v posledných rokoch narastá, pretože investori sa čoraz viac snažia vkladať svoje peniaze do spoločností, ktoré sú nielen finančne úspešné, ale majú aj pozitívny vplyv na spoločnosť a životné prostredie. Tento trend bol čiastočne spôsobený vzostupom udržateľného alebo spoločensky zodpovedného investovania (SRI), ktoré pri investičných rozhodnutiach zohľadňuje faktory ESG.

V tomto článku sa dozviete:

 • Čo je ESG 
 • Aké negatíva a pozitíva prináša ESG investovanie
 • Aký dopad má ESG na spoločnosti?
 • História ESG

 

Čo znamená skratka ESG?

Skratka ESG predstavuje tri súbory kritérií ktoré slúžia na hodnotenie spoločností a fondov.

Skratka ESGŽivotné prostredie (E – Environmental)
Toto kritérium vyhodnocuje dopad spoločnosti na životné prostredie. Ide o faktory ako

 • Spotreba energie / energetická efektivita
 • Objem emisií ktoré spoločnosť produkuje
 • Ako narába spoločnosť s odpadom ktorý produkuje
 • Ako spoločnosť zaobchádza so zvieratami

Sociálne kritérium (S – Social)
Toto kritérium vyhodnocuje ako spoločnosť pristupuje k svojim zamestnancom, komunitám, svojmu okoliu a či dbá na to aby jej obchodní partneri dodržiavali podobné hodnoty. Ide o faktory ako:

 • Diverzita zamestnancov
 • Aké má spoločnosť vzťahy s okolitými komunitami
 • Dodržiavanie ľudských práv
 • Pracovné podmienky

Riadenie spoločnosti (G – Governance)
Toto kritérium vyhodnocuje ako je spoločnosť riadená, aké ciele má vedenie spoločnosti a pod. Ide o faktory ako:

 • Bola spoločnosť spájaná s nelegálnou činnosťou
 • Má spoločnosť transparentné účtovníctvo
 • Ako sa spoločnosť správa k akcionárom a aké majú hlasovacie práva
 • Na čo sú naviazané odmeny vedenia spoločnosti

 

Čo je ESG rating?

ESG rating je hodnotenie, ktoré spoločnostiam udeľujú ratingové agentúry a iné organizácie, ktorá hodnotí environmentálne, sociálne a riadiace postupy spoločností. Účelom ESG ratingu je poskytnúť investorom informácie o výkonnosti spoločnosti v oblasti udržateľnosti s cieľom pomôcť im pri prijímaní informovanejších investičných rozhodnutí.

ESG rating ponúka celý rad rôznych spoločností, medzi najväčšie patria –  Sustainalytics, MSCI ESG Research, and ESGI. Každá z nich má vlastnú metodiku (postup a kritériá) hodnotenia spoločností. Všetky ESG ratingy však majú spoločný cieľ – vyhodnotiť, ako dobre spoločnosť riadi svoje environmentálne a sociálne vplyvy, ako aj postupy riadenia.

ESG rating môžu investori využívať na výber spoločností na investovanie, identifikáciu potenciálnych rizikových faktorov a porovnávanie výkonnosti rôznych spoločností v oblasti udržateľnosti. Investor môže napríklad použiť rating ESG na rozhodnutie, či investovať do spoločnosti napriek jej nízkemu skóre v oblasti životného prostredia.

V posledných rokoch rastie záujem o udržateľné investovanie a ESG rating sa stal dôležitým nástrojom pre mnohých investorov. Ukázal to aj prieskum spoločnosti eToro, podľa ktorého až traja z piatich (61%) retailových investorov zvažuje faktory ESG pred investovaním.

Polovica z nich (54%) považuje kritérium životného prostredia za najdôležitejšie. Tretina uprednostňuje kritérium riadenia spoločnosti (33%) a zvyšok (12%) sociálne aspekty.

Existuje viacero dôvodov, prečo sa investori čoraz častejšie rozhodujú investovať do spoločností s vysokými ESG ratingom. Niektorí investori ich jednoducho považujú za dobrú investíciu. Spoločnosti s dobrým ratingom sú často lepšie riadené, inovatívnejšie a majú tendenciu mať nižšie riziko. Pre iných investorov je investovanie do týchto spoločností spôsobom ako zosúladiť svoje osobné hodnoty s investovaním.

Bez ohľadu na dôvod je jasné, že udržateľné investovanie je na vzostupe a ESG rating zohráva dôležitú úlohu pri rozhodovaní investorov o tom, kam investovať svoje peniaze.

Ak by ste si chceli pozrieť ESG rating spoločností napísali sme vám návod ako na to tu.

Negatíva ESG ratingu

Hlavným negatívom ESG ratingu sú chýbajúce jednotné kritériá na vyhodnocovanie spoločností. Každá ratingová agentúra a organizácia, ktorá hodnotí ESG, má vlastnú metodiku (postupy a kritériá) na základe ktorých udeľuje spoločnostiam rating. 

Čo to znamená v praxi?

Dve ratingové agentúry môžu udeliť veľmi rozdielne hodnotenie spoločnosti, ktorú obe hodnotia. 

Predmetom asi najväčšej kontroverzie týkajúcej sa ESG boli niektoré ESG fondy. Tieto fondy investovali do ropných a tabakových spoločností, ktoré už na prvý pohľad pre mnohých investorov nespĺňajú hodnoty a kritériá, ktoré si pod pojmom ESG predstavujú. 

ESG fondy

Za účelom predísť podobným situáciám v budúcnosti a minimalizovať negatíva spájané s ESG ratingom, sa rozhodla Európska únia konať. S cieľom zvýšiť transparentnosť v oblasti ESG investovania a reportingu vydala nové regulácie, ktorých účelom je zosúladiť ich s cieľmi Parížskej dohody o zmene klímy.

To aký dopad budú mať tieto regulácie na trh ešte len uvidíme. Väčšina regulácií vstúpi do platnosti až v rokoch 2022 a 2023.

V konečnom dôsledku je rozhodnutie, či používať alebo nepoužívať údaje ESG, na každom investorovi. Tí, ktorí sa tak rozhodnú, by mali pred prijatím investičných rozhodnutí preskúmať rôznych poskytovateľov ratingu a uistiť sa, že rozumejú ich metodike, postupom a obmedzeniam.

 

Aké pozitíva môže priniesť investovanie do ESG fondov a spoločností?

Na prvý pohľad sa môže zdať, že ESG investovanie nemá na trhy a spoločnosti veľký dopad. Mnohí tento typ investovania ešte stále považujú za dočasný trend. Ako je to v skutočnosti?

Ako ESG investovanie ovplyvňuje spoločnosti?

V prvom rade čoraz viac kapitálu investorov putuje do spoločností a projektov, ktoré spĺňajú ESG kritériá. To znamená, že spoločnosti, ktoré nie nespĺňajú ESG kritériá majú čoraz ťažší prístup k financovaniu.

Príkladom sú ropné spoločnosti, ktoré už roky trpia z nedostatku investícií. Investori a banky prioritizujú zelené projekty namiesto nových vrtov na ťažbu ropy. Aj keď tento problém nebol dlho očividný, vojna na Ukrajine a následné sankcie na ruskú ropu poukázali na to, do akej miery sme stále závislí na nerastných surovinách.

Spoločnosti, ktoré potrebujú kapitál investorov na svoj rast a expanziu, sú týmto spôsobom nútené adoptovať ESG hodnoty, či už ide o spôsob vedenia spoločnosti alebo branie väčšieho ohľadu na životné prostredie.

Štúdia Northwestern University ktorá skúmala viac ako 2000 spoločností počas 21 rokov ukázala, že spoločnosti ktoré počas tejto doby zlepšili svoje ESG iniciatívy výrazne prekonali svoje konkurenčné spoločnosti.

Tieto spoločnosti mali aj ľahší prístup k financovaniu. Európska investičná banka (EIB), rovnako ako Medzinárodná finančná korporácia (IFC) dávajú prednosť financovaniu projektov, ktoré majú pozitívny dopad na životné prostredie.

Dobrým príkladom spoločnosti, ktorá prešla kvôli ESG veľkými zmenami je Ikea.

Ikea ako masový výrobca lacného nábytku predovšetkým vyrobeného z dreva prispela k deforestácií, ničeniu biotopov a znečisťovaniu. Nepomohlo jej ani to, že bola spájaná s nelegálnou ťažbou dreva vo východnej Európe.

V rámci zmeny svojho smerovania v roku 2019 ohlásila, že investuje 200 miliónov eur na to, aby sa do roku 2030 stala klimaticky pozitívnou spoločnosťou. V rámci svojej iniciatívy začala investovať do solárnej energie. Jej ďalším krokom boli investície do výsadby stromov a ochrany lesov. Ďalej pracuje na tom, aby jej produkty boli recyklovateľné alebo neskôr použiteľné na iné účely.

Podobne ako Ikea, aj mnoho ďalších spoločností prešlo a prejde podobnými zmenami aj vďaka investorom, ktorí čoraz berú ohľad na svoje hodnoty pri investovaní.

 

Aký je rozdiel medzi udržateľným investovaním a ESG investovaním?

ESG investovanie je prístup k investovaniu, ktorý zohľadňuje environmentálne, sociálne a riadiace faktory s cieľom dosiahnuť dlhodobo udržateľné výnosy. Pri ESG investovaní nejde len o to, aby malo pozitívny vplyv na svet – ide aj o to, aby malo zmysel z finančného hľadiska.

Udržateľné investovanie je širší pojem, ktorý môže zahŕňať rôzne prístupy, napríklad impact investing alebo zelené investovanie. Vo všeobecnosti sa vzťahuje na typ investovania, ktorého cieľom je v prvom rade dosiahnuť pozitívnu zmenu. Finančné výnosy berie do úvahy ako sekundárnu vec.

Ako vzniklo ESG

Pojem alebo skratka ESG vznikla v roku 2005 na základe štúdie Spojených národov. Cieľom tejto štúdie bolo zakomponovať princípy ESG do investovania na kapitálových trhoch.

Aj keď v tom čase už existovalo spoločensky zodpovedné investovanie, cieľom ESG nebolo iba vyhodnocovanie spoločností z etického alebo morálneho hľadiska. Malo vyhodnocovať aj dlhodobý výhľad spoločností.

Zdôvodnením bolo, že spoločnosti ktoré sú kvalitne riadené, dbajú na svojich zamestnancov a životné prostredie by mali z dlhodobého hľadiska dosahovať lepšie výsledky. Naopak, spoločnosti, ktoré znečisťujú, nestarajú sa o svojich zamestnancov a sú zle riadené budú dosahovať horšie výsledky.

Zo začiatku sa však o ESG zaujímalo veľmi málo investorov. Do popredia záujmu investorov sa dostalo až o osem rokov. Za to vďačí mnohým faktorom ako rôzne iniciatívy EU a iných krajín ktoré podporujú environmentálne prospešné projekty, väčšie povedomie spoločnosti o klimatických zmenách, nová generácia investorov ktorá berie pri investovaní väčší ohľad na životné prostredie a mnohé ďalšie faktory.

Za posledné roky popularita ESG fondov exponenciálne vzrástla a v roku 2020 vzrástol objem nových investícií do ESG fondov o viac ako 100%.

Tento trend môžeme pozorovať aj u nás na Slovensku, kde čoraz viac bánk a správcovských spoločností ponúka ESG fondy.

 

Nárast popularity ESG investovania a s ním spojené zvýšené povedomie verejnosti o klimatickej zmene priniesli pozitívny dopad na životné prostredie. Ako sme už spomínali, tento trend prišiel aj k nám a čoraz viac bánk a správcovských spoločností ponúka ESG fondy. 

Preto sme vám pripravili sekciu ESG fondov kde si môžete pozrieť ESG fondy ktoré slovenské banky a správcovské spoločnosti ponúkajú. Nájdete ju tu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Autor:

Michael Syč-Milý
Michael je plne kvalifikovaný finančný expert a spoluzakladateľ Fér Financie so všetkými potrebnými licenciami od NBS a dlhoročnými skúsenostami v riešení komplexných investičných problémov.

Podobné témy

Obsah článku